TelosteDigital Decarbon tietosuojailmoitus

 1. Mitä tässä tutkimuksessa tutkitaan ja mikä on henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tässä tutkimuksessa tutkitaan suomalaisten kotitalouksien ja taloyhtiöiden energiamuotoja sekä energiaremontteja.  Tämän tutkimuksen rahoittavat Suomen Akatemia ja Aalto-yliopisto. Tässä tietosuojailmoituksessa kerrotaan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa. 

 1. Mitä henkilötietoja tutkimuksessa käsitellään

Tiedot kerätään  energiahankkeet.fi -sivuston lomakkeella. Tietojen syöttäjältä kysytään nimi ja sähköpostiosoite, sillä uuden energiahankkeen tietojen yhteydessä on tarpeen kerätä tietojen syöttäjän yhteystiedot, jotta tarvittaessa voidaan olla yhteydessä tietojen antajaan mahdollisten lisäkysymysten vuoksi.

 1. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja jakaminen

Energiahankkeet.fi -sivuston lomakkeella kerättävien tietojen tietosuoja-asetuksen mukaisena käsittelyperusteena on tieteellisen tutkimuksen osalta yleisen edun mukainen tehtävä, tieteellinen tutkimus.

Nimet ja sähköpostiositteet säilytetään vain mahdollisten lisätietojen kysymistä varten, niitä ei julkaista.  

Tutkimusdataa jaetaan seuraavien tahojen kanssa:

Tietoihin on pääsy sivuston toteuttajalla (Frendo Oy)

Kerättyä tutkimusdataa voidaan käyttää saman tieteenalan tieteelliseen jatkotutkimukseen tai tutkimusta tukevien muiden tieteenalojen tutkimukseen. Osana mahdollista jatkotutkimusta, tutkimusdataa voidaan luovuttaa myös muille yliopistoille tai tutkimuslaitoksille, mikäli se on tarpeellista tutkimuksen toteuttamisen kannalta. 

Tutkimusdata luovutetaan yhteistyökumppaneille muodossa, jossa tutkittavan suorat tunnisteet kuten nimi  ja sähköposti on poistettu tai korvattu satunnaistunnisteella, eli tutkittavaa ei ole mahdollista suoraan tunnistaa tutkimusdatasta.

 1. Kansainväliset tietojen siirrot

Tutkimushankkeen henkilötietoa sisältävää dataa ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

 1. Henkilötietojen säilytys ja suojaaminen 

Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot: Henkilötietojasi käsitellään ja säilytetään Aalto-yliopiston hyväksymissä tietoturvallisissa järjestelmissä. Käytettävät tietokoneet sekä tietojärjestelmät on suojattu käyttäjätunnuksella ja vahvalla salasanalla. Pääsy henkilötietoja sisältävään aineistoon on teknisesti rajattu niin, että ainoastaan tutkimukseen osallistuvilla henkilöillä sekä tutkimuksen toteuttamisen kannalta välttämättömillä henkilöillä on pääsy henkilötietoihisi. 

 1. Henkilötietojen säilytys ja poistaminen

Poistaminen tutkimuksen aikana ja tutkimuksen jälkeen 

Kerättyä tutkimusdataa voidaan käyttää saman tieteenalan jatkotutkimukseen tai tutkimusta tukevien muiden tieteenalojen tutkimukseen. Henkilötietoja sisältävä tutkimusaineisto poistetaan, kun on kulunut viisi (5) vuotta sellaisesta viimeisestä tieteellisestä julkaisusta, johon kyseistä tutkimusaineistoa on hyödynnetty ja käytetty, tai kun energiahankkeet.fi -sivuston sivusto on poistunut käytöstä.

 1. Tutkimukseen osallistuvan oikeudet 

Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan henkilöllä on oikeus:

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • tarkastaa itseään koskevat tiedot 
 • pyytää tietojensa oikaisua 
 • pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista 
 • vastustaa tietojensa käsittelyä
 • Oikeus tietojensa poistamiseen, jos tietosuoja-asetuksen 17 artiklan 1 kohdan edellytykset täyttyvät ja käsittely ei ole enää tarpeen yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten 89 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jos tietojen poistaminen todennäköisesti estää kyseisen käsittelyn tai vaikeuttaa sitä suuresti.

Siinä tapauksessa, että tutkimuksen tekeminen ei edellytä tai ei enää edellytä rekisteröidyn tunnistamista, rekisterinpitäjä ei ole velvoitettu hankkimaan lisää tietoja, jotta data tai rekisteröity voitaisiin tunnistaa vain sen vuoksi, että rekisteröity voisi käyttää oikeuksiaan. Jos rekisterinpitäjä ei tunnista dataa, joka on liitettävissä tiettyyn rekisteröityyn, niin rekisteröidyllä ei ole oikeutta tietojen tarkastamiseen, tietojen korjaamiseen, tietojen käsittelyn vastustamiseen eikä tietojen poistamiseen. Jos rekisteröity kuitenkin antaa lisätietoja, joiden avulla hänet voidaan tunnistaa tutkimusdatasta, niin oikeuksia ei rajoiteta.  

 1. Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Tämän tutkimuksen rekisterinpitäjä on Aalto-yliopistona toimiva Aalto-korkeakoulusäätiö sr. 

Tutkimuksen toteuttamista koskevat kysymykset voi osoittaa tutkimuksesta vastaavalle henkilölle, joka on Sampsa Hyysalo, sampsa.hyysalo@aalto.fi. 

Tietosuojavastaava

Mikäli tutkittavalla on tietosuojaan tai henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä tai pyyntöjä, tutkimukseen osallistuvan tulee ottaa yhteyttä Aalto-yliopiston tietosuojavastaavaan: puh. 09 47001 (vaihde), tietosuojavastaava@aalto.fi.

Tässä tietopyyntöpalvelussa voit pyytää tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeuksien toteuttamista Aalto-yliopistolta rekisterinpitäjänä https://datarequest.aalto.fi/fi-FI/

Jos tutkimukseen osallistuva kokee, että hänen henkilötietojaan on käsitelty tietosuojalainsäädännön vastaisesti, on osallistujalla oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, tietosuojavaltuutetulle (lue lisää: http://www.tietosuoja.fi).