Hankinta ja vastike

Tältä sivulta löytyvät energiaremontin hankintaprosessiin, päätöksentekoon ja vastikevaikutukseen liittyvät aineistot.

Mitä voit tehdä asukkaana?

Asukkaana voit tehdä useita toimia, joilla on vaikutusta taloyhtiön energian- ja vedenkulutukseen. Osakkaana voit tehdä yhtiökokouksessa aloitteen energiansäästötoimista tai kannustaa energiaselvityksen teettämiseen. Lisäksi kannattaa ilmoittaa havaituista puutteista ja huoltoa kaipaavista laitteista isännöitsijälle tai huoltoyhtiöön.

Mitä voit tehdä taloyhtiön hallituksen jäsenenä?

Taloyhtiön hallituksella on taloyhtiön yleinen hoitovelvollisuus. Pienempiin parannuksiin voi ryhtyä ilman yhtiökokouksen päätöstä. Kaikki alkaa siitä, että tuntee taloyhtiön ja ottaa asukkaat aktiivisesti mukaan toimiin sekä viestii energiatehokkuustoimista.

Energiaremontti noudattaa samaa peruskaavaa kuin muutkin korjaushankkeet

1) Nykytilan selvittäminen ja kulutuksen vähentäminen
2) Hankkeen alkuvalmistelut
3) Energiakartoitus
4) Hankesuunnittelu
5) Toteutussuunnittelu
6) Urakan valmistelu ja urakka
7) Seuranta ja takuuaika

Huomioitavaa on, että eri vaiheet saattavat joissain tilanteissa yhdistyä. Esim. 2. ja 3. vaihe saattavat yhdistyä, ja pienissä energiaremontteissa ei välttämättä ole erillistä hankesuunnitteluvaihetta.

1. Nykytilan selvittäminen ja kulutuksen vähentäminen

Aina ennen lämmitysjärjestelmäremonttia on kannattavaa ja järkevää toteuttaa ensin toimenpiteitä, jotka vähentävät taloyhtiön energiankulutusta.
Tarvittaessa tulee päivittää pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) ja kuntoarvio sekä hankkia energiankulutustiedot.
Energiatarkastus (Motiva) on yksi vaihtoehto nykytilan selvittämiseen.

2. Vaihtoehtojen selvittäminen

Kannattaa huomioida viestiminen energiaremontin valmistelusta. On tärkeää määritellä energiaremontille tavoitteet. Lisäksi pitää miettiä, eri henkilöiden tehtävät sekä selvittää alustavasti rahoitusvaihtoehtoja. Energiaremontteihin on monesti saatavilla vihreää lainaa tai paremmat lainaehdot.

3. Energiakartoitus

Ennen rakennuksen energiaremonttia kannattaa usein teettää energiakartoitus, jotta taloa remontoidaan niiltä osin ja siinä järjestyksessä, joka on kaikkein taloudellisinta. Mikäli taloyhtiöllä on jo hyvä käsitys tilanteestaan ja energiansäästömahdollisuuksistaan, ei laajaa kartoitusta välttämättä tarvita.

Energiakartoituksessa selvitetään taloyhtiöllesi kannattavia ja mahdollisia energiatehokkuustoimenpiteitä. Energiakartoitus on järkevää hankkia silloin, jos taloyhtiö
ei vielä ole perehtynyt energia-asioihinsa. Energiakartoitus kannattaa hankkia puolueettomalta asiantuntijayritykseltä.

Energiakartoituksessa tarkastellaan rakennuksen energiankulutukseen vaikuttavat tekijät, kuten lämmitysjärjestelmän sekä ilmanvaihdon toiminta, rakennuksen rakenteiden ja ikkunoiden kunto, ja näihin liittyvä säästöpotentiaali. Näiden tietojen pohjalta ammattilainen pystyy laatimaan talolle suunnitelman, jonka avulla korjaukset kohdistetaan energiatehokkuuden kannalta olennaisiin toimenpiteisiin ja oikeassa järjestyksessä.

  1. Kilpailuta energiakartoituksen tekoon vain puolueettomat toimijat
  2. Kilpailuta vähintään kolme energiakartoituksen tekijää, mieluummin useampi
  3. Liitä tarjouspyyntöön selvitys taloyhtiöstä
  4. Pyydä aiemmat referenssit, eli soveltuuko heidän työkokemuksensa taloyhtiön energiakartoituksen tekoon
  5. Pyydä visio strategiasta taloyhtiölle, jotta energiatehokkuus paranisi

4. Hankesuunnittelu

Tämä vaihe sisältyy suuritöisiin energiaremontteihin. Joissain tapauksissa tämä sisältyy energiakartoitukseen. Isoissa hankkeissa suunnittelun toteuttaa ulkoinen suunnittelija tai konsultti, jonka tulisi olla ns.puolueeton toimija suhteessa järjestelmien & ratkaisujen myyjiin.
Hankkeelle tulee valita sopiva urakkamuoto ja tarvittaessa tulee sopia ennakkoneuvottelu rakennusvalvonnan kanssa.

5. Toteutussuunnittelu

Toteutussuunnitteluvaiheessa päätetään suunnittelusta ja hankitaan konkreettiset yksityiskohtaiset remonttisuunnitelmat taloyhtiölle. Yhtiökokous päättää suunnitteluun lähdöstä ja valtuuttaa hallituksen valitsemaan tekijät sekä mahdollisesti projektipäällikön. Suunnittelija tekee suunnitelman ja usein hakee myös tarvittavat luvat. Suunnittelija myös esittelee suunnitelmat hallitukselle ja osakkaille. Hankkeen saattaa kannattaa hankkia ulkopuolinen valvoja. Myös mahdollisiin lisäkustannuksiin kannattaa varautua. On huomioitava, että toimenpiteet saattavat jakautua useammalle vuodelle.

6. Urakan valmistelu ja urakka

Tässä vaiheessa kilpailutetaan urakka, neuvotellaan sopimuksen sisällöstä tehdään päätös toteutuksesta ja seurataan hankkeen etenemistä.
Kannattaa hyödyntää konsulttia urakan tarjouspyyntömateriaalien valmistelussa. Sopimusneuvottelut käydään tarjousten pohjalta. Kannattaa huomioida myös urakan aikainen viestintä (päävastuu urakoitsijalle). Myös huoltosopimus kannattaa määritellä. Yhtilkokous päättää sopimuksen hyväksymisestä ja urakkaan ryhtymisestä. Urakan seuranta on tärkeää, katselmoinnit alussa, urakan aikana ja lopussa.

7. Seuranta ja takuuaika

On tärkeää seurata energiansäästön toteutumista sekä huomioida tarvittavat takuuajan korjaukset. Uusi energiatodistus saattaa olla tarpeen teettää sekä tarkastella mahdollisia vastikemuutoksia.

Tarkempaa tietoa taloyhtiöiden hankintamalleista ja prosesseista voitte lukea RT-kortista.

Millaista apua taloyhtiöt voivat saada energiaremontteihin?

Energiaremontteihin on saatavilla neuvoja eri tahoilta, jotta niiden toteutus olisi helpompaa.
Motivan kautta on mahdollista saada neuvoja ja tukea energia-asioihin.

Energiaviraston rahoittamaa maksutonta energianeuvontaa on tarjolla taloyhtiöille ja kotitalouksille kaikissa manner-Suomen maakunnissa. Valtakunnallisesti neuvontaa tarjoaa Motiva. Energianeuvonnan yhteystiedot: www.motiva.fi/energianeuvonta

Lisäksi on tarjolla alueellista neuvontaa. Esimerkiksi helsinkiläiset taloyhtiöt voivat olla yhteydessä Helsingin kaupungin energia-asiantuntijoihin, joilta saa konkreettista puolueetonta tukea ja Tampereen seudulla neuvontaa tarjoaa Ekokumappanit Oy (www.neuvoo.fi).

Mitkä ovat energiaremontin vastikevaikutukset ja rahoitusvaihtoehdot?

Energiaremonteilla on useita eri rahoitusvaihtoehtoja ja monesti toteutus on mahdollista siten, että nettovastikevaikutus on 0€, eli saatavilla säästöillä katetaan remontin investointilainojen lyhennykset. Energiaremontti on usein ainoita taloyhtiön remontteja, jotka maksavat itsensä takaisin tulevina säästöinä.

Useat pankit myöntävät energiaremonteille vihreitä lainoja, joissa on normaalilainoja paremmat ehdot, kuten pienempi marginaali.

Energiatehokkuutta voi ostaa myös palveluna, sekä isompia remontteja, että pienempiä toimenpiteitä. On olemassa erilaisia leasing-malleja, joissa remontti maksetaan kuukausimaksuilla. Nämä ovat pääsääntöisesti palveluntarjoajien ja pankkien yhteisiä palveluita. Pankki rahoittaa energiaremontin ja palveluntarjoaja vastaa remontin suunnittelusta, toteutuksesta ja jälkiseurannasta. Taloyhtiön ei tarvitse sitoa hankkeeseen omaa pääomaa entiseen tapaan, minkä tavoitteena on madaltaa kynnystä ryhtyä energiaremonttiin.

Huomioitavaa on, että jotkin toimenpiteet saattavat aiheuttaa alkuun kustannuksia, mutta ne mahdollistavat säästöt myöhemmissä vaiheissa.